Într-o Zi făţarnicii şi făţarnicele vor spune credincioşilor: ďAşteptaţi-ne luăm din lumina voastră.Ē Li se va spune: ďÎntoarceţi-vă şi veţi găsi lumină!Ē Un zid cu poartă va fi Ónălţat Óntre ei. În lăuntrul lui va fi milostivenia, iar Ón afara lui os‚nda. (12) Ei le vor striga credincioşilor: ďNu aţi fost Ómpreună cu noi?Ē Aceştia vor zice: ďBa da! Voi v-aţi ispitit pe voi Ónşivă, aţi tărăgănat şi v-aţi Óndoit. Nădejdile voastre v-au Ónşelat p‚nă ce a venit Porunca lui Dumnezeu. Înşelătorul v-a Ónşelat cu privire la Dumnezeu. (13) Astăzi, nu se ia nici o răscumpărare, nici de la voi, nici de la tăgăduitori. Limanul vostru este Focul: el este Ónsoţitorul vostru. Ce rea devenire! (14) Nu a venit oare clipa ca inimile credincioşilor se smerească auzind amintirea lui Dumnezeu şi ceea ce s-a pogor‚t din Adevăr şi să nu fie asemenea celor care au primit altădată Cartea? Vreme Óndelungată a trecut peste ei, inimile li s-au Ómpietrit, iar mulţi sunt desfr‚naţi. (15) Să ştiţi că Dumnezeu va da viaţă păm‚ntului după moarte. Noi v-am desluşit semnele! Poate veţi pricepe! (16) Bărbaţilor şi femeilor care dau milostenie, cei care dau un frumos Ómprumut lui Dumnezeu, El li-l dă Óndoit Ónapoi. Ei vor avea o răsplată Ómbelşugată. (17) Drepţi sunt cei care cred Ón Dumnezeu şi Ón trimisul Său, ei sunt martorii Domnului lor de la care Óşi vor primi răsplata şi lumina. Cei care au tăgăduit şi au socotit semnele Noastre minciuni vor fi soţii Focului. (18)